ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಕೇವಲ 1000 ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು

kisan Vikas patra scheme

Read more