ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಲೇಖನ | Letter Writing in Kannada and Kannada Letter Writing Format

Kannada Letter Writing – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ – ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಸ್ವರೂಪ, ನಿಯಮಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ – (Kannada Letter Writing) ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವಾಗಲಿ, (Kannada Letter Writing) ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಣ್ಣ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ದುರ್ಬಲ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಅಂತಹವರೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಲೇಖನದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ (Kannada Letter Writing) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಕಾರದವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Kannada Letter Writing Format

ಮಾನವಕುಲವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯು ಅಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

(Kannada Letter Writing Format) ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇಂದು, ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ, ನೀವು (Kannada Letter Format) ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, (letter writing in kannada) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಹಲವು ಸ್ವರೂಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ –

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ (Letter Writing in kannada)- ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ವರೂಪ (Kannada letter format)

ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಬರವಣಿಗೆಯ (kannada letter format) ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ –

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಕ್ಷರದ ಸ್ವರೂಪ (formal letter format in kannada)

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ (letter writing in kannada) ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಸ್ವರೂಪ (kannada letter format), ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ (kannada letter writing formal). ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ (formal letter format in kannada) ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.

ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಕ್ಷರದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ಕನ್ನಡ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು (formal letter format in kannada) ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ನಕಲಿಸುವ ಬದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. . ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada letter writing formal) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ (informal letter format in kannada):

ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ (informal letter writing in kannada) ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ವೇಗದ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, (informal letter writing in kannada) ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ (informal letter writing in kannada) ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, (informal letter writing in kannada) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಲಿಖಿತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಭಾವನೆಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ (informal letter writing in kannada) ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

kannada ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ kannada ಅಕ್ಷರ (Kannada letter writing format) ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಇತರ (Kannada letter writing format) kannada ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಲಹೆಗಳು (formal letter format in kannada) / ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ನಿಯಮ (rule of writing formal letter in kannada)

ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ) ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ –

 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ (formal letter format in kannada) ಅಕ್ಷರದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ.
 • ಯಾವಾಗಲೂ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ‘ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
 • ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್, ಶ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ.
 • ಪುರುಷರನ್ನು ಶ್ರೀ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯದಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ‘Mr./Mrs’ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದಾಹರಣೆ – ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಇದರ ನಂತರ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ (formal letter format in kannada) ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
 • ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ, ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
 • ಅದರ ನಂತರ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
 • ಇದರ ನಂತರ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂದು ಬಳಸಿ.
 • ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ನಂತರ “ಅದನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ…” ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ (formal letter format in kannada), ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ, ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ.
 • ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ (formal letter in kannada) ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಜೋಡಣೆಯು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ (formal letter in kannada) ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪುಟದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

>>CSC Digital Seva Portal ID Status Check (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ) CSC New Registration 2024<<

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ (Letter Writing in kannada)- ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಉದಾಹರಣೆ Example of Formal Letter Writing in kannada)

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ (how to write formal letter in kannada) ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ: ರಜೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಜೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ(application for leave in office), ಕಚೇರಿ ರಜೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (formal letter in kannada) ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು (Letter Writing in kannada)- ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ರಜೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ / ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (application for leave to principal/ application for leave in school)

ರಿಗೆ
ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು

ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ No-1

ಅಂಕೋಲಾ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ದಿನಾಂಕ: 09.12.2024

ವಿಷಯ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಶ್ರೀಮಾನ್,

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿರಂತರ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು 10.12.2024 ರಿಂದ 11.12.2024 ರವರೆಗೆ ತರಗತಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುತ್ತೇನೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಸಾರ್, ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ಆರ್ ಎನ್ ಕುಮಾರ್

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು (Letter Writing in kannada) – ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಜೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ / ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಜೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (application for leave in office)

ಗೆ,
ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್

ABC ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಅಂಕೋಲಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ದಿನಾಂಕ: 07.11.2024

ವಿಷಯ: ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ 09 ದಿನಗಳ ರಜೆ

ಶ್ರೀಮಾನ್,

ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 5 ರಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು 01.12.2024 ರಿಂದ 09.12.2024 ರವರೆಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಗೈರುಹಾಜರಿಯ ಮುನ್ನವೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.

ಆದುದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕಸ್ತ
ಆರ್ ಎನ್ ಕುಮಾರ್
ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ಉದ್ಯೋಗಿ ಐಡಿ: 315907

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು (Letter Writing in kannada) – ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ/ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ರಿಯಾಯತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (application for concession to principal/ application for fee concession in college)

ಗೆ,
ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ

BCA ಕಾಲೇಜು
ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ದಿನಾಂಕ: 12.02.2024

ವಿಷಯ: ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಶ್ರೀಮಾನ್,

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಲವಾದ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ಆರ್ ಎನ್ ಕುಮಾರ್
ವರ್ಗ – 3
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ – 00

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು (informal letter kannada format) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು (rule of writing informal letter in kannada) :

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ) ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು:

 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರದ (informal letter format in kannada) ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರೆಯಬಹುದು.
 • ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ, ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವ ದಿನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ (kannada informal letter) ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ನಂತರ ವಿಳಾಸದ ತಿರುವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ‘ಪ್ರಿಯ’ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನೀವು ‘ಗೌರವಾನ್ವಿತ’ ನಂತಹ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
 • ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.
 • ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ (kannada informal letter) ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪದಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ಪತ್ರವನ್ನು ಓದುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ (kannada informal letter) ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಬಹುದಾದಂತೆ, ಕನ್ನಡ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕನ್ನಡಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
 • ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರ ‘ನಿಮ್ಮ’ ಅಥವಾ ‘ನಿಮ್ಮದು’ ಬಳಸಿ. ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ’ ಅಥವಾ ‘ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ನೇಹಿತ’ ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ.
 • ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪತ್ರವು ‘ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ’, ‘ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು (kannada informal letter) ಬರೆದರೆ, ‘ನಿಮ್ಮ’ ಅನ್ನು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ‘ನಿಮ್ಮ’ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ‘ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರಳಿಯ’, ‘ನಿಮ್ಮ ಮಗ’ ‘ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
 • ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬರೆದ ಪತ್ರದ (kannada informal letter) ಜೋಡಣೆಯು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ (kannada informal letter) ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪುಟದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು (Letter Writing in kannada) – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಉದಾಹರಣೆ (Example of Informal Letter Writing in kannada)

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು (how to write informal letter in kannada) ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ‘ಕ್ರೀಡೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ (example of informal letter writing) ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ’, ‘ಶಾಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು’ ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ’ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು (example of informal letter writing in kannada) ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು (informal letter format in kannada) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು (informal letter kannada format) ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ (Letter Writing in kannada)- ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಉದಾಹರಣೆ (example of informal letter writing) :

ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ (Write a letter to younger brother telling him the importance of sports)

ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ – 21,
ಗಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 04,
ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ ನಗರ,
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ – 581314

ದಿನಾಂಕ: 10.12.2024

ಆತ್ಮೀಯ ಅನುಜ್,

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ.

ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಓದಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು, ಇದು ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ ಕಳವಳದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಅನುಜ್, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸಹ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಗುಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಂಯಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಆತ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ನಿನ್ನ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ, ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಉಳಿದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ
ಶುಭಂ ಪಾಂಡೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು (Letter Writing in kannada) – ಶಾಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. (Write a letter to father asking him money for school books)

ಮೌಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್,
ಮೌಂಟ್ ಅಬು,
ರಾಜಸ್ಥಾನ – 110987

ದಿನಾಂಕ: 11.01.2024

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಂದೆ,

ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ,

ನೀನು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ದೇವರಿಂದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಹಾರೈಕೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಂಭೀರತೆ ಇದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಅಪ್ಪಾ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕನ್ನಡನ ವರ್ಷಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಅದರ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.1260. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಮರುದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಉಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕವನಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮಗ
ಅಂಕುಶ್ ಸಿಂಗ್

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು (example of informal letter writing in kannada) ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು (informal letter format in kannada) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ (kannada letter writing format) ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು –

 • ಅಭಿನಂದನೆ ಪತ್ರ
 • ಸಂತಾಪ ಪತ್ರ
 • ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ
 • ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪತ್ರ
 • ದೂರು ಪತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು (Letter Writing in kannada) – ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ (Avoid these mistakes during kannada letter writing)

 • ಅದು ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಾಗಿರಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ (letter writing in kannada) ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
 • ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ (Kannada letter writing) ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಡಿ. ಅಕ್ಷರವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ (Kannada letter writing) ಬರೆಯುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರವು ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
 • ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರು ಮುಂತಾದ ಹಿರಿಯರ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು (Letter Writing in kannada) – ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿಧಗಳು (Types of Letters)

ಅಂದಹಾಗೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ (kannada letter writing format) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಿವೆ – ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ, ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ಇತರ ಹಲವು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. (kannada letter writing format) ಈ ಇತರ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. (kannada letter writing format) ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ –

ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರ –

ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ರಜೆ ಕೋರಲು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ –

ಇದು ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬರೆದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರ ಮುಂದೆ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ –

ಈ ಪತ್ರದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಗಳು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಡೆಮಿ-ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ –

ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಮಿ-ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು DO ಅಕ್ಷರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಲೇಖನ -FAQs

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇ?

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯ. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ.

ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ?

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ (Kannada letter writing format) ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ – ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ, ಆದರೆ ನೀವು ಇತರ ಹಲವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಇತರ (Kannada letter writing format) ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಅಭಿನಂದನೆ ಪತ್ರ
ಸಂತಾಪ ಪತ್ರ
ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪತ್ರ
ದೂರು ಪತ್ರ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಡೆಮಿ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ
ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ (Kannada Letter Writing) ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು (Kannada Letter Writing) ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ (Kannada Letter Writing) ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ವರೂಪಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು (Kannada Letter Writing) ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ (Kannada Letter Writing) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ?

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ಅಂದರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ.

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ನಿಯಮಗಳೇನು?

ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ (Kannada Letter Writing) ಬರೆಯುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಯಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಮಾಡಿದೆ.

Leave a Comment